Agenda de actividades

© Federación Autismo Galicia | 14/09/2021 | Avanzando para que a Formación Profesional que contemple as necesidades específicas das persoas con autismo

Avanzando para que a Formación Profesional contemple as necesidades específicas das persoas con autismo

Comeza a tramitación parlamentaria do Proxecto de Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional. Os programas de FP, especialmente aqueles que se guían por modelos de Formación Dual, son unha boa alternativa para garantir o acceso ao emprego das persoas con autismo.

13/09/2021

Axustes e apoios específicos nos programas de FP e acceso a prácticas laborais en igualdade de condicións, demandas principais do movemento asociativo do autismo.

O Goberno aprobou o pasado  martes, 7 de setembro, en Consello de Ministros o Proxecto de Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional, remitíndoo ao Congreso dos Deputados para a súa tramitación parlamentaria.

Á espera da mesma, prevese que o texto sexa substancialmente beneficioso para as persoas con trastorno do espectro do autismo ( TEA) e mellore o contexto actual, xa que:

  • Toda a Formación Profesional terá un carácter dual establece unha oferta única, modular e flexible que permite progresar a través de cinco graos ascendentes, dando a opción ao alumnado de deseñar e configurar itinerarios propios adaptados ás súas expectativas profesionais, as súas circunstancias persoais ou as necesidades laborais.
  • O contacto coa empresa terá lugar a partir do primeiro trimestre de formación e cada estudante deberá dispoñer dun plan personalizado, incorporándose ademais a figura do titor dual do centro e do titor dual de empresa para avaliar as aprendizaxes do alumnado en cada un dos seus respectivos espazos.
  • Axilízase o proceso de acreditación de competencias, que recoñece diversas competencias adquiridas mediante a experiencia laboral ou por cursar ensinos non formais.

Principais demandas do movemento asociativo do autismo

A pesar destas melloras que se espera recolla o proxecto de lei, quedan importantes retos por conseguir para que o novo texto contemple as necesidades específicas das persoas con TEA e garanta así o seu acceso a esta formación e o éxito académico. E é que, como xa puxo de manifesto a campaña do Día Internacional da Síndrome de Asperxer deste ano, os programas de Formación Profesional, especialmente aqueles que se guían por modelos de Formación Dual, son unha boa alternativa para garantir o acceso ao emprego das persoas con TEA.

Non debemos esquecer que as persoas con TEA conforman o colectivo da discapacidade coa taxa máis alta de desemprego: entre o 76 e o 90% están desempregadas ou non desenvolven ningunha actividade produtiva ou laboral, segundo cifras de Autismo Europa. Con todo, a día de hoxe, o alumnado con TEA ten menos posibilidades de realizar estudos postobligatorios en comparación con outros estudantes que presentan outras condicións que afectan o desenvolvemento evolutivo, como os trastornos da linguaxe ou as dificultades de aprendizaxe.

Ademais, a miúdo accede a titulacións académicas que son inferiores ao esperado considerando o seu potencial de aprendizaxe e as súas capacidades, tanto no ámbito da formación profesional como na educación superior.  Entre as propostas de modificación que Autismo España, en colaboración coas súas entiedades socias, enviou ao Ministerio de Educación e Formación Profesional en xuño para conseguir unha contorna favorable e adaptada ás persoas con TEA, destacan as seguintes:

  • Promover unha adecuada orientación vocacional e o deseño de itinerarios formativos e profesionais personalizados que favorezan a transición exitosa á vida adulta, atendendo ás preferencias e fortalezas de cada persoa. 
  • Incluír mecanismos para avaliar as necesidades educativas especiais de cada alumno/a e desenvolver plans individualizados (como en as etapas obrigatorias).  
  • Incluír axustes e apoios específicos nos programas de FP, tales como: 

- Deseño, implementación e mellora continuada das adaptacións individualizadas que requira cada alumno ou alumna.  

- Formación e capacitación dos equipos docentes relacionada co TEA.  

- Acompañamento e apoio profesional especializado, tanto na aula como nas prácticas.  

- Adaptación dos sistemas de avaliación ás características de cada alumno/a e predominancia dunha avaliación continuada. 

- Implementación de medidas para favorecer a accesibilidade cognitiva: para mellorar a comprensión e o desempeño educativo (axustes na contorna; adaptación de os recursos educativos, etc.). 

  • Sensibilizar a os e as compañeiras de a contorna educativa para favorecer a aparición de apoios naturais e previr as situacións de acoso escolar. 
  • Vincular o ámbito formativo con os sectores produtivos, garantindo o acceso a prácticas laborais en igualdade de condicións. 

 

Agora que o Proxecto de Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional inicia o seu trámite parlamentario, desde todo o colectivo TEA encabezado por Autismo España seguiremos traballando para conseguir que se teñan en conta estas propostas. Porque a formación, ademais de contribuír ao desenvolvemento persoal, é un requisito imprescindible para o acceso ao emprego e, con iso, a unha vida autónoma e independente. Por este motivo, non podemos deixar pasar esta gran oportunidade para o noso colectivo, sendo necesario que os axentes implicados nesta reforma recollan as nosas peticións e escoiten a nosa voz.

 

Fonte Autismo España

Archivada en:
Infórmate > Noticias