Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 08/06/2021 | PROMOVER O ACCESO AO EMPREGO. Novas normas legais e regulamentarias para persoas con capacidade intelectual.

PROMOVER O ACCESO AO EMPREGO. Novas normas legais e regulamentarias para persoas con capacidade intelectual límite.

Recentemente, no mes de maio de 2021, o Goberno de España regulou mediante normas legais e regulamentarias un marco de medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual límite. Culmínase así, un proceso iniciado en 2011, que respondía a unha proposta do movemento social da discapacidade (CERMI).

08/06/2021

Recentemente, no mes de maio de 2021, o Goberno de España regulou mediante normas legais e regulamentarias un marco de medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual límite. Culmínase así, un proceso iniciado en 2011, que respondía a unha proposta do movemento social da discapacidade (CERMI) que o Lexislador fixo súa e estableceuna en norma legal, pero que precisaba de desenvolvemento regulamentario para resultar operativa e despregar os seus efectos.
 
Con esta Guía informativa, o CERMI pretende dar a coñecer estes incentivos á promoción do emprego e explicalos con visión práctica, para deste xeito favorecer a inclusión laboral de persoas con capacidade intelectual límite.
 

1.Mandato legal orixinal.

 
A disposición adicional sexta da Lei 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación normativa a a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e baixo o título de «medidas en favor das persoas con capacidade intelectual límite», estableceu que «O Goberno, no marco da Estratexia Global de Acción para o Emprego de Persoas con Discapacidade, e no prazo de doce meses, presentará medidas de acción positiva dirixidas a promover o acceso ao emprego das persoas con capacidade intelectual límite, que teñan recoñecida oficialmente esta situación, aínda que non alcancen un grao de discapacidade do 33 por cento.
Regulamentariamente o Goberno determinará o grao mínimo de discapacidade necesario para que opere esta aplicación».
 

2.Regulación legal e regulamentaria das medidas de acción positiva.

 
Como desenvolvemento dese mandato legal, o Goberno de España aprobou o Real Decreto 368/2021, do 25 de maio, sobre medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual límite, así como no marco da Real Decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos, unhas bonificacións nas cotizacións de Seguridade Social por a contratación de persoas con capacidade intelectual límite.
 

3.Que se entende por persoa con capacidade intelectual límite para os efectos destas medidas de acción positiva.

 
Son aquelas persoas rexistradas nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados que acrediten oficialmente, segundo os baremos vixentes de valoración da situación de discapacidade, polo menos un 20 por cento de discapacidade intelectual e que non alcancen o 33 por cento.
 

4. Medidas de acción positiva.

 
As medidas de acción positivas e dirixen exclusivamente á promoción do emprego ordinario por conta allea, non se estenden pois nin abarcan o emprego ordinario por conta propia(traballadores autónomos), nin o protexido, nin tampouco o emprego público.
 
  • 1ª. As Empresas que contraten por tempo indefinido e en xornada completa a traballadores con capacidade intelectual límite, terán dereito a unha subvención de 2.000 euros.
  • 2ª. As Empresas que contraten traballadores con capacidade intelectual límite poderán solicitar subvencións con cargo ao SEPE destinadas á adaptación dos postos de traballo ou dotación de medios de protección persoal necesarios para evitar accidentes laborais ao traballador con capacidade intelectual límite contratado. Estas axudas son compatibles coas expresadas no parágrafo anterior.
  • 3ª. Emprego con apoio(Real Decreto 870/2007, do 2 de xullo). A modalidade do emprego con apoio de persoas con discapacidade tamén queda aberta a as persoas con capacidade intelectual límite, coas seguintes particularidades:
 
a) O tempo mínimo de atención esixido no artigo 7.2(Real Decreto 870/2007, do 2 de xullo), será unha doceava parte da xornada de traballo do traballador con capacidade intelectual límite.
b) A contía das subvencións establecidas no artigo 8 será de 1.625 euros anuais por cada traballador.
 
  • 4ª. As persoas con capacidade intelectual límite tamén poden acollerse, con certas peculiaridades, ao contrato para a formación e a aprendizaxe, que é aquel que ten por obxecto a cualificación 4 profesional de os traballadores, en un réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa, con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.
  • 5ª, Bonificacións de Seguridade Social. Ademais dos incentivos e axudas á contratación, no marco de medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual límite, prevíronse bonificacións nas cotizacións á Seguridade Social. Así o establece a Real Decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos.
 
Esta Real Decreto-lei modifica á súa vez a Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora e o crecemento do emprego, á que engade un novo apartado 4 no seu artigo 2 coa seguinte redacción:
«Os empregadores que contraten por tempo indefinido a persoas con capacidade intelectual límite terán dereito, desde a data de celebración do contrato, a unha bonificación mensual de a cota empresarial á Seguridade Social ou, no seu caso, polo seu equivalente diario, por traballador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/ano) durante catro anos.»
 
Máis información: Servizo Público de Emprego Estatal SEPE www.sepe.es
 
Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas Tesourería Xeral da Seguridade Social TGSShttps://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/inicio
 

 

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias