Agenda de actividades

© Federación Autismo Galicia | 05/03/2021 | Dia da Logopedia.

LOGOPEDIA E TEA

Posuír habilidades comunicativas é fundamental para o bo desenvolvemento cognitivo, social e afectivo, polo que contar cun equipo multidisciplinar coordinado para a avaliación,  planificaciónn e  intervencien no ámbito comunicativo contribúe a ofrecer unha atención  logopédica de calidade. Por Yadira Seijo Blanco e Beatriz Sanjurjo Hermida, da Asociación Aspanaes.

05/03/2021

O 6 de marzo celébrase o Día Europeo da Logopedia. Quen llo ía a dicir a aquel grupo de familias que na década dos 80 cando estaban a crear Aspanaes (Asociación de  pais de  persoas con Trastorno  do Espectro Autista) viron a necesidade de contar cun profesional que interviñese nas alteracións da comunicación que presentaban os seus fillos e fillas, unha figura practicamente descoñecida por aquel entón: un  logopeda.

O tempo demostrou que a súa decisión foi máis que acertada. A logopedia contribuíu a mellorar a comunicación nas persoas con  TEA, pero tamén a logopedia enriqueceuse deste labor, pois tivo que aprender a intervir nos retos comunicativos que estas persoas exponnos, aprendizaxe que a día de hoxe aínda continúa.

As característica nucleares que definen aos Trastorno do Espectro do Autismo (déficits persistentes na comunicación e interacción social e a presenza de patróns  estereotipados e repetitivos de conduta, actividades e intereses, como a  ecolalia e as frases  idiosincrásicas) fan que o traballo do  logopeda sexa fundamental para que a persoa con  TEA desenvolva habilidades comunicativas e lingüísticas que lle permitan establecer unha comunicación eficaz, e máis se temos en conta a posible  comorbilidad con trastornos do fala e da linguaxe.

A súa idiosincrasia e as diferentes características e necesidades que presentan, esixen a realización dunha avaliación exhaustiva para determinar o repertorio de habilidades comunicativas e lingüísticas que posúe cada persoa, en base á cal, definiranse e  jerarquizarán os obxectivos de intervención tomando como referencia o desenvolvemento evolutivo típico.

A IMPORTANCIA DA LOGOPEDIA

Neste sentido, a atención conxunta, a intención comunicativa e a  reciprocidad na comunicación son tres funciones do desenvolvemento que aparecen mesmo antes de que se emitan as primeiras palabras, pero que poden non aparecer espontaneamente na persoa con  TEA e que é preciso ensinar de forma explícita.

A atención temperá en comunicación constitúe, por tanto, un elemento esencial para o bo pronóstico do desenvolvemento das persoas con  TEA, sen esquecer que o traballo  logopédico abarca todo o seu ciclo vital, e ten como obxectivo principal compensar as súas dificultades expresivas e comprensivas para garantir a interacción e a comunicación social

O labor do  logopeda vas máis aló de traballar contidos relacionados con aspectos formais do fala senón que busca desenvolver todas as funcións da linguaxe para o que o uso de Sistemas Alternativos e/ou Alternativos de Comunicación ( SAAC) como o Sistema de Comunicación Total de  Benson  Schaeffer ( Schaeffer,  Musil e  Kollinzas ; 1980)  ou o  PECS, Sistema de Comunicación por Intercambio de Imaxes  (  Bondy e  Frost; 1985) demostraron ser un dos piares da intervención na persoas con  TEA xa que facilitan, organizan e desenvolven a linguaxe. 

Posuír habilidades comunicativas é fundamental para o bo desenvolvemento cognitivo, social e afectivo, polo que contar cun equipo multidisciplinar coordinado para a avaliación,  planificaciónn e  intervencien no ámbito comunicativo contribúe a ofrecer unha atención  logopédica de calidade.

A familia é a mellor fonte de información dos seus fillos e fillas, é un axente activo na intervención xa que contribúe a xeneralizar as habilidades comunicativas, planificar e adaptar a nosa intervención en función das necesidades que se lle presentan no día a día. Este intercambio de información  empoderará ás familias e fará que o noso traballo axústese á realidade das persoas con  TEA.

A logopedia percorreu un longo camiño, pero aínda nos quedan desafíos que afrontar, partindo dun adecuado tratamento da comunicación na que inclúa tanto ás persoas con  TEA como ás súas familias, nos que os obxectivos expostos persigan unha mellor calidade de vida e que teñan en conta as súas fortalezas, proporcióneselles apoios que lles permitan desenvolver unha vida independente e participar plenamente como cidadáns e cidadás de pleno dereito na sociedade.

 

Autorías:

Yadira Seijo Blanco: Mestra de Audición e Linguaxe pola UDC. Desempeño profesional en Aspanaes desde o ano 2003.

Beatriz Sanjurjo Hermida: Diplomada en Profesorado de Educación Xeral Básica pola UDC. Mestra de Audición e Linguaxe. Desempeño profesional en Aspanaes desde o ano 1993.

 

 

Proxecto subvencionado pola Xunta de Galicia – Consellería de Política Social.

Proxecto subvencionado pola Xunta de Galicia – Consellería de Política Social

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias