Cookies

Aviso Legal e Política de Privacidade

AVISO LEGAL

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA O seu NIF é: G15549306
 • O seu domicilio sitúase en: Rúa Home Santo de Bonaval, 74 - baixo - 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
 • O seu teléfono de contacto é: 981 589 365
 • Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co número: 2003/000095/2 ( sc)
 • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto: info@autismogalicia.org

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

FEDERACION AUTISMO GALICIA

CIF: G15549306

Dirección: Rúa Home Santo De Bonaval, 74 Baixo, 15703, Santiago (A Coruña) España

Correo electrónico: : info@autismogalicia.org

Con que finalidade e lexitimación tratamos os teus datos persoais e durante canto tempo?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

1. Xestionar e atender as solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou queixas que expón a través do apartado de contacto. Podemos tratar os seus datos porque temos un interese lexítimo en atenderlle e conservarémolos durante o tempo necesario para iso e/ou ata que nos solicite a súa supresión.

2. Xestionar as solicitudes de alta como voluntario. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación precontractual e conservarémolos durante o tempo necesario para tramitala.

3. Xestionar as doazóns que se realizan a través da páxina web (xestión da relación contractual, contable e fiscal). Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual e unha obrigación legal establecida en Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e demais lexislación aplicable. Conservaremos os datos durante o prazo de prescrición das accións legais que se poidan derivar de conformidade con estas normas.

4. Xestionar a túa inscrición á nosa newsletter e poder enviarche boletíns informativos. Podemos tratar os teus datos en base ao consentimento que nos outorgaches. Conservaremos os teus datos ata que solicites a túa baixa.

5. Xestionar os datos facilitados a través do formulario traballa connosco, para xestionar a túa participación en procesos de selección que organicemos. Podemos tratar os teus datos porque nos deches o teu consentimento ao presentar o teu curriculum persoalmente ou través do formulario da páxina web, ben porque existe unha relación precontractual ao participar nun proceso de selección aberto pola entidade. Conservaremos os teus datos durante o prazo máximo dun ano, salvo que con anterioridade solicites a súa supresión.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

1. Os datos que facilite a través do apartado de contacto, do formulario de alta de socios e do formulario de alta de voluntarios non se cederán a terceiros. Poderanse comunicar aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

2. Os datos que facilite a través do apartado de doazóns poderanse comunicar:

a) Á Administración Tributaria, os datos sexan necesarios co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais.
b) A entidades bancarias e entidades de xestión de pasarelas de pago, os datos necesarios para tramitar adecuadamente a súa doazón.
c) A compañías aseguradoras, Xulgados e Tribunais, os datos que sexan necesarios para a cobranza/abono de indemnizacións ou para a atención, o exercicio ou defensa de reclamacións.

d) Aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

3. Os datos das persoas que nos facilitan o seu currículo poderanse comunicar:

a) No caso de que nos outorgara o teu consentimento ás asociacións socias da Federación coa finalidade de poder optar aos postos de traballo que oferten.
b) Aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Con ocasión da utilización dos servizos de GMAIL para o desenvolvemento da actividade da empresa podería producirse unha transferencia internacional dos seus datos a EE.UU. ou a calquera outro país no que os seus subprocesadores manteñan operacións. Conforme ao Anexo de Procesamento de Datos de Google as transmisións de datos fose do Espazo Económico Europeo levarán a cabo cumprindo coa lexislación vixente en materia de protección de datos, conforme ás Cláusulas Contractuais Tipo de 2021 implementadas por Google. Pode obter máis información en: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
 • Dereito a retirar o consentimento: podes retirar o teu consentimento en calquera momento. Se o retiras, os tratamentos de datos que se realizaron anteriormente continuarán sendo válidos.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden obterse na dirección indicada anteriormente. Para más información: www.agpd.es
 

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.
 
 

►Condicións xerais de uso da WEB

O acceso e uso desta páxina WEB e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como a WEB), así como os servizos ou contidos que, a través dela, póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste aviso legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas condicións xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste aviso legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso da WEB, xa que calquera uso que faga da mesma ou dos servizos e contidos nela incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

As condicións e termos que se recollen no presente aviso legal poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo a WEB.

Reservámonos o dereito para realizar cambios na WEB sen aviso previo/previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da WEB ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece a WEB actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos na WEB. 2

Non nos facemos responsables dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas nesta páxina WEB.

Dereitos de propiedade intelectual

Tanto o deseño da WEB e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen na mesma, pertencen a EDISA ou Entidades colaboradoras, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual as imaxes, etc.

A información dispoñible neste sitio web, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización, quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación para usos non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

 • Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.
 • O/a usuario/a queda obrigado/á citar a fonte dos contidos obxecto de reutilización.
 • O/a usuario/a queda obrigado/á mencionar a data da última actualización dos contidos obxecto de reutilización.

Declaramos o noso respecto aos dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar dereitos, rogamos poñer en contacto connosco a través do formulario de enviar consulta.

Hiperenlaces

Os/ as usuarios/ as que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina e esta deberán ter en conta o seguinte:

 • O establecemento do hiperenlace non implica, en ningún caso, a existencia de relacións entre nós e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación pola nosa banda dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que autorizamos expresamente o hiperenlace, nin que se supervisou ou asumido de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece o hiperenlace.
 • Non nos responsabilizamos de ningún xeito nin garantimos a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O/a usuario/a asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.
 • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos nosos, excepto aqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace.
 • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

Frames

Prohibimos expresamente a realización de “ framings” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos da WEB.

Política de certificados electrónicos. Requisitos

Para poder acceder aos servizos a través de certificado electrónico deberá acreditar a súa identidade e, nos casos que así se requira, asinar electronicamente os escritos presentados. Para estes fins, aceptaranse os certificados dixitais admitidos por nós.

Lei aplicable e xurisdición

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente WEB, será a Lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á WEB ou do uso dos servizos que nela póidanse ofertar, nós e o/a usuario/a acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do usuario/a, sempre que o mesmo estea situado en territorio español. 

 

      Imprimir