Órganos de goberno

ASEMBLEA XERAL

 
A Asemblea Xeral é o máximo órgano de goberno da federación e está integrada por todas as entidades socias. O seu funcionamento e acordos réxense polos principios de transparencia, participación, igualdade e democracia interna, todos eles recolleitos nos estatutos da Federación Autismo Galicia como principios e valores da entidade.
 
Son facultades da Asemblea Xeral:
 
 • Aprobar, no seu caso, a dirección e xestión da Xunta Directiva.
 • Examinar e aprobar as contas anuais, memoria de actividades e plan de acción da federación.
 • Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da Federación.
 • Fixar as cotas ordinarias e extraordinarias.
 • Aprobar a creación dun comité técnico, de xerentes ou calquera outra comisión de traballo, que redunde nun mellor funcionamento da federación a través do seu asesoramento.
 • Aprobar e modificar regulamentos que desenvolvan preceptos recolleitos nos estatutos e que en concreto o que regula o réxime e procedemento disciplinario.
 • Calquera outro que non sexa competencia exclusiva da Asemblea Extraordinaria.
 

XUNTA DIRECTIVA e CONSELLO ASESOR.

 
A Xunta Directiva é o órgano de goberno da entidade cuxas funcións se recollen amplamente nos seus estatutos e entre as que se atopa a representación da mesma en todos os ámbitos.
A Xunta Directiva está constituída por 5 persoas: Presidente/a; Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e Vocal.
Ningunha delas ostenta cargos nas seguintes institucións: partidos políticos, sindicatos grupos empresariais, congregación relixiosa ou Administración Pública.
 
Ademais, con voz pero sen voto, dentro da Xunta Directiva, pode haber un Consello Asesor formado por dous membros designados polos socias Colaboradores e de Honra. A existencia deste consello asesor, será decidida libremente por acordo de cada Asemblea Xeral.
 

Os cargos da Xunta directiva son non remunerados e na actualidade está constituída por representantes das organizacións membro:

 
 • Presidencia: Dna. Mercedes Fernández Angulo, en representación dá entidade Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro do Autismo dá Provincia dá Coruña, ASPANAES.
 • Vicepresidencia: D. Luís González Rodríguez, en representación dá Asociación de Pais do Centro Castro Navás.
 • Secretaría: Dna. María Soledad García Penalta, en representación dá Asociación Galega de Asperxer, ASPERGA.
 • Tesourería: D. José Manuel Varela Rodríguez, en representación dá Asociación de Pais do Centro de Educación Especial Menela.
 • Vogalía: Dna. Esperanza Domínguez Bautista, en representación dá Asociación Autismo Vigo.
 

O Consello asesor está formado por:

 
 • D.Francisco Javier López González. Fundación Autismo Coruña.
 • D. Cipriano Luís Jiménez Casas. Fundación Menela.