Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 06/09/2021 | Entra en vigor a gran reforma civil e procesual en materia de discapacidade.

Entra en vigor a gran reforma civil e procesual en materia de discapacidade.

A Lei 8/2021, do 2 de xuño, pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, entra en vigor tras o período establecido de 3 meses tras a súa publicación. Impulsada polo Cermi, foi aprobada polo Congreso dos Deputados o pasado mes de maio.

04/09/2021

O 3 de setembro consolidouse como un gran día para o movemento da discapacidade en España. Por fin entra en vigor o proxecto de lei polo que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, que adecúa o ordenamento xurídico español a a Convención internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade, que establece a igualdade e non discriminación en canto á capacidade xurídica para este colectivo. 
 
Esta gran reforma civil e procesual en materia de discapacidade, aprobada polo Congreso dos Deputados o pasado mes de maio, afecta a un importante número de corpos normativos:
 • Código Civil
 • Lei do Notariado
 • Lei Hipotecaria
 • Lei de Axuizamento Civil
 • Lei de protección patrimonial das persoas con discapacidade
 • Lei do Rexistro Civil
 • Lei da Xurisdición Voluntaria
 • Código de Comercio
 • Código penal

Que supón esta reforma para as persoas con trastorno do espectro do autismo (TEA) e as súas familias?

A continuación, resumimos a grandes liñas o que supoñerá a entrada en vigor desta gran reforma da lexislación civil e procesual para as persoas con TEA e as súas familias:
 
 1. As persoas suxeitas a incapacitación ou en proceso diso poderán solicitar á autoridade xudicial a revisión das medidas que se estableceron con arranxo ao sistema anterior e, en caso de non producirse esta solicitude, realizarase a revisión de oficio.
 2. A reforma impón o cambio dun sistema no que predomina a substitución na toma das decisións que afectan as persoas con discapacidade por outro baseado en o respecto á súa vontade e preferencias. A persoa, como regra xeral, será a encargada de tomar as súas propias decisións.
 3. Todas as medidas de apoio adoptadas xudicialmente serán revisadas periodicamente nun prazo máximo de tres anos ou, en casos excepcionais de ata seis, e en todo caso #ante calquera cambio na situación da persoa que poida requirir a súa modificación.
 
Polo que respecta á reforma do Código Civil, establécese como elemento central o apoio á persoa que o precise (aínda que non dispoña de certificado de discapacidade), pero en ningún caso a substitución da súa vontade nin a privación de dereitos, xa sexan patrimoniais, persoais ou políticos. Devandito modelo permitirá que se estableza o apoio necesario para cada decisión, adaptándose e acomodándose aos ámbitos de autonomía de cada persoa e á súa situación. Así, elimínanse a incapacitación, a tutela e a patria potestade prorrogada máis aló dos 18 anos.
 
A reforma establece unha dobre vía de determinación de apoios:
 • medidas voluntarias: de preferencia, serán tomadas pola propia persoa con discapacidade (nalgúns casos mediante documento notarial; noutros non será necesario).
 • apoios acordados polo órgano xudicial cando sexa necesario. Suxeitos a avaliación e revisión periódicas, e establecidos respectando a vontade e preferencias da propia persoa.
 
Por último, cabe destacar que a consideración das persoas con discapacidade como suxeitos plenamente capaces supoñerá o correlativo cambio no concepto de imputación na responsabilidade civil por feito propio e nunha nova e máis restrinxida concepción da responsabilidade por feito alleo.
 
En relación á reforma da lexislación procesual, substitúense os procesos de modificación da capacidade polos dirixidos a prover de apoios ás persoas con discapacidade. Así, o proceso oriéntase cara a un sistema de colaboración interprofesional ou «de mesa redonda», con profesionais especializados dos ámbitos social, sanitario e outros que poidan aconsellar as medidas de apoio que resulten idóneas en cada caso.
 
Optarase polo leito de a xurisdición voluntaria de maneira preferente, facilitando que a persoa interesada poida expresar as súas preferencias e intervir activamente.
Ademais, introdúcese a posibilidade de que poidan non levar a cabo as audiencias preceptivas cando a demanda a presente a propia persoa interesada e aquelas poidan invadir a súa privacidade, ao dar a coñecer á súa familia datos íntimos que ela prefira manter reservados.
 

Reivindicación do movemento da discapacidade.

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade ( CERMI), impulsor desta gran reforma, pediu aos poderes públicos e aos operadores xurídicos o seu firme compromiso para cumprila. Para iso, instou ás Administracións competentes a poñer os recursos humanos e materiais necesarios para operativizar a reforma, e aos grupos de interese xurídicos a asumir o cambio de paradigma e formarse no novo enfoque de apoios á capacidade legal das persoas con discapacidade.
 
Como non podía ser doutra maneira, desde a Confederación Autismo España, e Autismo Galicia xunto a todo o colectivo, sumámonos a esta reivindicación, insistindo ademais na necesidade de que se contemplen as necesidades específicas de apoio que poidan ter as persoas con trastorno do espectro do autismo (TEA), co fin de que poidan exercer o seu dereito para realizar os actos xurídicos de maneira autónoma e con plenas garantías.
 
 

Fuente Autismo España

Archivada en:
Infórmate > Noticias