Cookies

Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 27/12/2022 | As persoas con autismo son recoñecidas especificamente como colectivo de especial vulnerabilidade na nova Lei de Emprego.

As persoas con autismo son recoñecidas especificamente como colectivo de especial vulnerabilidade na nova Lei de Emprego.

Unha demanda histórica do movemento asociativo do autismo, conseguida grazas ao intenso labor de incidencia levada a cabo por Autismo España e CERMI. Poderanse beneficiar as persoas con TEA cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por cento.

27/12/2022

A incorporación ao mercado laboral dos homes e mulleres no espectro do autismo é esencial para promover a súa calidade de vida, a súa autonomía persoal e o acceso a unha vida independente. Con todo, segundo datos de Autismo Europa, entre o 76 e o 90% das persoas adultas con autismo está desempregada e non desenvolve ningunha actividade produtiva ou laboral, o que lles converte no colectivo da discapacidade coa taxa máis alta de desemprego.   

Neste sentido, unha das principais reivindicacións do movemento asociativo do autismo é modificar a normativa vixente en materia de emprego de maneira que se considere ás persoas con TEA, de maneira específica, como colectivo de alta vulnerabilidade.  

Esta demanda histórica conseguiuse hoxe, coa aprobación da Lei de emprego, que amplía os colectivos de atención prioritaria para a política de emprego, incluíndo de forma específica ás persoas con trastorno do espectro autista dentro dos colectivos con discapacidade. 

Antes da aprobación desta lei, os homes e mulleres con TEA quedaban fóra da lexislación en materia de emprego, aínda que tivesen recoñecido o grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. Só tíñanse en conta, como colectivos de especial vulnerabilidade e maiores dificultades de acceso ao mercado de traballo as persoas con parálise cerebral, con trastorno da saúde mental ou con discapacidade intelectual.  

A partir de agora, toda a lexislación laboral e normativas de emprego que emanen desta Lei marco terán que ter como referencia ás persoas con trastorno do espectro do autismo, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, como colectivo especialmente vulnerable.  

O texto da Lei de emprego recolle da seguinte forma a especificidade do autismo: 

 
Artigo 50. Colectivos de atención prioritaria para a política de emprego. 
 
Consideraranse colectivos vulnerables de atención prioritaria, para os efectos desta lei, (….). Respecto ao colectivo de persoas con discapacidade, recoñecerase como persoas con discapacidade que presentan maiores dificultades de acceso ao mercado de traballo: as persoas con parálise cerebral, con trastorno da saúde mental, con discapacidade intelectual ou con trastorno do espectro do autismo, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por cento; así como as persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 por cento.

En relación co resto do seu contido, o piar da nova norma é o acompañamento individualizado ás persoas, que terán garantida unha Carteira Común de Servizos. Cada usuario ou usuaria terá un expediente laboral personalizado único e recibirá formación para o emprego, así como un itinerario individualizado e tutorización continuada.  
 
Este recoñecemento do TEA de maneira específica foi posible en boa medida grazas ao intenso traballo de incidencia levado a cabo por Autismo España e de CERMI. Por iso, desde a Confederación recibimos con gran satisfacción a aprobación desta Lei de emprego, esperando que, no futuro, téñanse en conta o resto de propostas que facemos desde o movemento asociativo do autismo para promover o acceso ao emprego das persoas autistas, entre as que destacan:  
 
  1. Facilitar o acceso a unha variedade de experiencias laborais e oportunidades de emprego, contando cos apoios necesarios e accedendo a unha variedade de alternativas (emprego con apoio, programas de orientación profesional e intermediación sociolaboral, unidades especializadas, etc.) a través de itinerarios personalizados.   
  2. Facilitar o acceso das persoas con TEA aos programas de emprego de colaboración social con entidades públicas, desenvolvendo alternativas flexibles para conseguilo.  
  3. Acceso real para as persoas con autismo ao emprego público 

 

 

 

Fonte Autismo España

Archivada en:
Infórmate > Noticias