Noticias 

No día das persoas de idade lembramos a situación das persoas con TEA e a súas necesidades na vellez.

Dende Autismo Galicia entendemos que é de suma importancia ter en conta as necesidades de apoio das persoas con TEA nesta etapa vital e favorecer o Envellecemento Activo e de calidade.

01/10/2021

A mellora continua da calidade de vida constitúe unha condición esencial para o desenvolvemento pleno e satisfactorio de todas as persoas, en calquera etapa do seu ciclo vital (OMS, 2015).

 

Segundo a Organización Mundial   da Saúde (2015), o envellecemento activo, participativo, saudable e satisfactorio é un   dereito ao que non debe renunciar ningunha persoa. Moitas das persoas diagnosticadas con TEA en España son relativamente novas e aínda non alcanzaron idades    moi avanzadas. Con todo, cada vez son máis quen supera a mediana idade e  comezan a envellecer.

Tamén incrementa cada ano o número de persoas que reciben un diagnóstico de TEA en idades   adultas. Resulta prioritario atender á súa realidade e ás necesidades que se derivan   da mesma, incluíndo os aspectos propios dos procesos de envellecemento.

ENVELLECEMENTO E TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Desde hai varias décadas, desde os diferentes sectores da discapacidade, está a facerse moito fincapé na falta de coñecemento sobre o proceso de envellecemento das persoas que padecen algún tipo de discapacidade. Así, na actualidade, en Galicia hai máis de 25.000 persoas con autismo e aínda que moitas están xa en idades adultas, apenas contan con apoios especializados. A Federación Autismo Galicia, é consciente de que é imprescindible incremetar o coñecemento sobre os procesos de envellecemento das persoas con TEA, promovendo sistemas de apoio especializados que garantan un envellecemento activo e unha óptima calidade de vida nesta etapa do ciclo vital.

APOIOS DURANTE A VELLÉZ

Existe moi pouca información sobre como interactúan os procesos de envellecemento coas características propias dos  TEA, e sobre o impacto   que producen na calidade de vida   das persoas que presentan este tipo de trastornos.

É imprescindible incrementar o coñecemento sobre os procesos de envellecemento   das persoas con  TEA, promovendo sistemas de apoio especializados que garantan   un envellecemento activo e unha óptima calidade de vida nesta   etapa do ciclo vital.

Apenas existen estudos e investigacións sobre os factores que máis inciden na calidade de vida das persoas con  TEA en idades avanzadas.

Os procesos de  envejecimieto afectan tanto á persoa con  TEA como á súa familia. Moitos dos apoios que reciben  as persoas adultas con  TEA  proceden dos seus familiares (pais e nais especialmente)  que á súa vez, tamén experimentan en paralelo os seus propios  procesos de envellecemento.

As persoas con  TEA que envellecen presentan moitas necesidades de apoio que non teñen resposta na actualidade.

Apenas se definiron que tipo de sistemas de apoio son precisos para dar resposta ás devanditas necesidades. Como sostén  Reskin  (2016), a xeración actual  de persoas adultas con  TEA  son “sobreviventes e pioneiros” debido  á ausencia de modelos  de boa práctica e  sistemas de apoio dirixidos a promover  a súa calidade de vida e a responder as súas necesidades e intereses. Neste contexto, é imprescindible incrementar o coñecemento sobre o envellecemento das persoas con TEA e sobre os elementos que teñen unha maior influencia no logro dun envellecemento activo e dunha óptima calidade de vida.

POR UN ENVELLECEMENTO ACTIVO E DE CALIDADE.

Entender a vellez como unha oportunidade de contribuír á sociedade na medida que as persoas teñen máis experiencia e habilidades que achegar. Este é un dos principios do modelo actual de “envellecemento activo”, entendido como un proceso que persegue optimizar oportunidades en distintas dimensións (saúde, participación e seguridade) co fin de mellorar a calidade de vida a medida que as persoas envellecen.

Na actualidade levan a cabo varios estudos sobre a situación das persoas con  TEA ea vellez, destacando o estudo realizado por Autismo España.

Estes estudos son actuais debido a que podemos falar do TEA como unha categoría diagnóstica relativamente recente, existindo pouca información sobre as historias de vida das persoas adultas con TEA e sobre a evolución das súas necesidades ao longo do ciclo vital.

O crecemento de esperanza de vida pode conlevar un aumento na vulnerabilidade, así como no agravamento dos síntomas, debido ao incremento de enfermidades asociadas co envellecemento como as cardiopatías, a demencia ou o cancro, así como outros factores que aumentan a vulnerabilidade nesta etapa vital. Por iso, o desafío nesta etapa é vivir máis anos cunha calidade de vida adecuada.

Desde a Federación Autismo Galicia traballamos para facer fronte a esta realidade latente, camiñando tamén cara ao futuro, tendo en conta a crecente prevalencia do TEA na sociedade. O noso obxectivo é preparar ás persoas con TEA e as súas familias para o exercicio pleno dos seus dereitos ao longo de toda a vida, evitando nesta etapa a invisibilidade, favorecendo a participación e a existencia de sistemas de apoio.

 

Para calquera consulta na Federación Autismo Galicia contas con:

UNHA REDE DE SERVICIOS PARA PERSOAS CON TEA 

UNHA REDE DE SERVICIOS PARA FAMILIAS

Para máis información non dubides en consultarnos. Chámanos ou ponte en contacto  NÉSTE FORMULARIO.

Archivada en:
Infórmate > Noticias